Jan Moes | Fotografie

In ús lânskip - Jan Moes Fotografie
Bestean

de sinne
is myn siel
it wetter
myn lichem
yn dit lânskip
leit myn libben
besletten
yn myn eagen
dy’t nimmen ken
Bestaan

de zon
is mijn ziel
het water
mijn lichaam
in dit landschap
ligt mijn leven
besloten
in mijn ogen
die niemand kent


Tsjêbbe Hettinga
In ús lânskip - Jan Moes Fotografie
In ús lânskip - Jan Moes Fotografie
In ús lânskip - Jan Moes Fotografie
In ús lânskip - Jan Moes Fotografie
In ús lânskip - Jan Moes Fotografie
In ús lânskip - Jan Moes Fotografie
In ús lânskip - Jan Moes Fotografie
In ús lânskip - Jan Moes Fotografie
In ús lânskip - Jan Moes Fotografie
In ús lânskip - Jan Moes Fotografie
In ús lânskip - Jan Moes Fotografie
In ús lânskip - Jan Moes Fotografie
In ús lânskip - Jan Moes Fotografie
In ús lânskip - Jan Moes Fotografie
In ús lânskip - Jan Moes Fotografie
In ús lânskip - Jan Moes Fotografie
In ús lânskip - Jan Moes Fotografie
In ús lânskip - Jan Moes Fotografie
In ús lânskip - Jan Moes Fotografie
In ús lânskip - Jan Moes Fotografie
In ús lânskip - Jan Moes Fotografie
Scroll to Top